ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ενότητα συζητήσεων γενικής θεματολογίας
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Ας ανοίξουμε αυτό εδώ το θέμα σχετικά με την Ορθόδοξη θρησκευτική συζήτηση, ώστε να το διαχωρίσουμε από τη πολιτική συζήτηση και παράλληλα να σημειώσουμε τα βασικά θρησκευτικά ζητήματα που θα μπορέσουν να οφελήσουν κάποιον, εφόσον ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει

ΠΑΤΗΡ + ΥΙΟΣ + ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ = ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΡΙΑΔΙ

Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ = ελαφρώνει και αγαλιάζει τη ψυχή μας
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ = Σώμα και Αίμα ΧΡΙΣΤΟΥ
[για να δεχθεί κάποιος τη Θεία Κοινωνία πρέπει να είναι σωστά εξομολογημένος και να απέχει 6 ώρες από νερό ή υγρά και 8 ώρες από τροφή]

Αγιασμός, Βάπτισμα, Γάμος, Ευχέλαιο, Χρίσμα
[Βάπτισμα και Χρίσμα πάνε μαζί]

Επίσης να σημειώσουμε, για όσους το αποδέχονται, ότι η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη είναι η μοναδική πραγματική Θρησκεία, ενώ μας διδάσκει ότι υπάρχει η Ανάσταση και η μετά θάνατον ζωή της ψυχής μας

Τέλος έχουμε μέγιστους Άγιους Πατέρες με προορατικό και διορατικό χάρισμα, εκ του Αγίου Πνεύματος, που μας έχουν αφήσει τεράστια παρακαταθήκη, για όσους την αποδέχονται, με σκοπό να μας βοηθήσει και στα εύκολα και στα δύσκολα

Κυριακή Προσευχή
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ,
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
̓Αμήν.

Πιστεύω
1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Τρισάγιο
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Χρήσιμοι σύνδεσμοι - σίτε:

- https://paterpaisios.blogspot.com
- https://www.saint.gr
- https://www.porphyrios.net
- https://www.pemptousia.gr
- https://www.romfea.gr

- ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ - https://www.youtube.com/channel/UCEHkYC ... SJw/videos
- Gus Tsin - https://www.youtube.com/channel/UCZ-SiF ... wbg/videos
- Synaxaria - https://www.youtube.com/c/Synaxaria/videos
- Η εν Χριστώ ζωή - https://www.youtube.com/channel/UClnLuX ... O1A/videos
- NOIAZOMAI - https://www.youtube.com/c/noiazomai/videos
- ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ - https://www.youtube.com/channel/UCyZRBA ... WOA/videos
- ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ - https://www.youtube.com/channel/UCoqqse ... DuQ/videos
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

https://paterpaisios.blogspot.com/

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012
Σχετικά με την επικαιρότητα..

Από το έκτο βιβλίο της σειράς με τους Λόγους του Γέροντος Παϊσίου "Περί προσευχής" :
Ὅταν ὅμως δεῖτε συμφορὲς στὴν Ἑλλάδα, τὸ κράτος νὰ βγάζη παλαβοὺς νόμους καὶ νὰ ὑπάρχη γενικὴ ἀστάθεια, μὴ φοβηθῆτε, θὰ βοηθήση ὁ Θεός. *

Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι σηκώνουν πάλι κεφάλι . Οι Αμερικάνοι σου λέει , τι γίνεται εδώ ; Θα μας βοηθήσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι .( Ο Πατήρ Παΐσιος μου είπε,Αθ. Ρακοβαλή ,2η έκδοση,1997, σελ: 77).

https://www.youtube.com/watch?v=ubZlln_tBJE

Προφητείες αγίου Παϊσίου για διάλυση Ε.Ε. και Παγκόσμια δικτατορία!
9.736 προβολές 20 Ιουλ 2020

«Λίγα είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ», τότε την λέγανε ΕΟΚ την Ε.Ε. «Θα την διαλύσουν την ΕΟΚ».
«Οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι είναι "ένας λαός" και συνεργάζονται μεταξύ τους». «Και σου λέει τι γίνεται εδώ; Ξανασηκώνει κεφάλι ο Χίτλερ»;
«Και θα την διαλύσουν την ΕΟΚ»...
«Στήνεται παγκόσμια δικτατορία! Θα σφραγίζουν τους ανθρώπους σαν τα ζώα»!... «Όταν θα ενώσουν όλες τις κάρτες σε μία κάρτα - ταυτότητα τότε να αντιδράσετε».
Εξ άλλου αυτό θα επιτρέψει ο Θεός να προχωρήσει μετά τον παγκόσμιο πόλεμο και μετά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας... Τώρα είναι μια πρόβα που θα αποτύχει, όπως λέει ο ίδιος ο άγιος Παΐσιος.

Σενάρια της νέας κυβέρνησης που ευνοούν ή δυσχεραίνουν την Ελλάδα

https://www.youtube.com/watch?v=c1sE98FvLjA&t=82s

7.205 προβολές 25 Σεπ 2021

Η επικαιρότητα μόνο στο www.ethnos.gr

Ποιο είναι το ιδανικότερο και ποιο το απευκταίο σενάριο για την Ελλάδα

Ο Θεοχάρης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομίας της Ανατολικής Ευρώπης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU Berlin), μιλώντας στο ethnos.gr, εξηγεί ποιο είναι το ιδανικότερο και ποιο το απευκταίο σενάριο σχηματισμού γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά στη χώρα μας και παράλληλα αναλύει όσα συνεπάγεται το επικρατέστερο -βάσει δημοσκοπήσεων- ενδεχόμενο μιας γερμανικής κυβέρνησης με πυρήνα το SPD για τις σχέσεις της Ευρώπης (γενικότερα) και της Ελλάδας (ειδικότερα) με την Τουρκία αλλά και τι θα σημαίνει μία κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής, το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης στην οποία δεν θα υπάρχει το SPD, δηλαδή μία συγκυβέρνηση CDU, Πρασίνων και FDP, στην οποία Καγκελάριος θα είναι ο Άρμιν Λάσετ. Σύμφωνα με τον καθηγητή «αυτή θα είναι μία κυβέρνηση η οποία θα επιμένει στην χρηματοοικονομική σταθερότητα μεν αλλά με επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η πολιτική εφαρμοσιμότητα των μέτρων που προτείνονται αλλά και ο βαθμός κατά τον οποίο το σύμφωνο σταθερότητας, και γενικότερα η οικονομική και νομισματική πολιτική της ΕΕ, θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα την ελληνική ανάπτυξη».

Από την άλλη πλευρά το καλύτερο δυνατό σενάριο για την χώρα μας περιλαμβάνει μία κυβέρνηση του SPD, του CDU και των Πρασίνων με Καγκελάριο τον Όλαφ Σολτς, επισημαίνει ο κ. Γρηγοριάδης. Ωστόσο, όπως εκτιμά ο καθηγητής το πιθανότερο σενάριο είναι να σχηματίσουν κυβέρνηση το SPD, οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι.

Άρα σήμερα ίσως ξεκινήσει και επίσημα πλέον το γεγονός της Άγιας ρήσης του Μεγάλου Αγίου μας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Ανατριχιαστικό!Προφητεία Γέροντα Παΐσιου: “Όταν δείτε να γίνονται συμφορές στην Ελλάδα, και το κράτος να βγάζει τρελούς Νομους μη φοβηθείτε· θα βοηθήσει ο Θεός!” (Άγιος Γέρων Παίσιος, το είπε το 1981)

Ό Καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολλή υπομονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές, με το να βιάζονται οι άνθρω­ποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. ΣΧΟΛΙΟ .Αραγε ποσοι τρελοι Νομοι εχουν βγει μεσα σε λιγο καιρο στην Πατριδα μας ,και ποσες συμφορες απο σεισμους ,φωτιες και πλημμυρες ? Υπομονη αδερφια μου .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ
Δημοσιεύσεις: 8
Εγγραφή: 11 Σεπ 2021 21:57

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ »

Ζει κυριος ο Θεος ημων.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Αγαπητοι φιλοι στην εποχη της Νεας Ταξης που οι Αρχιερεις επρεπε να ειναι μαζι με τον Λαο αυτοι ακολουθουν τον δικο τους δρομο αυτον του Αντιχριστου ..Απαγορευουν στους Χριστιανους να πανε στην εκκλησια να προσευχηθουν και να αναψουν ενα κερακι ,να πανε στην κηδεια ,στον γαμο, στην βαπτιση ,αν δεν εχουν κανει το εμβολιο η πρεπει να πληρωσουν 10 ευρω για τεστ .Φιλοι μου κανετε τα σπιτια σας εκκλησιες .Το καθε σπιτι να γινει μια εκκλησια .Μακρυα απο ολους αυτους τους Αρχιερεις με τις βιλες ,τους οδηγους ,τις πισινες ,και τα χρυσα αμφια ,που τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ το εκαναν μαγαζακι τους .Ερχεται η ωρα που ο Μεγαλοδυναμος Θεος θα παρει το μαστιγιο και θα τους κυνηγησει 8-)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Νικολα οταν τον πρωτογνωρισα το 1964 ημουν 12 χρονων και το δευτερο ονομα του μετα το Αρσενιος που ηταν το κοσμικο του ονομα οταν τον βαπτησε ο Αγιος Αρσενιος ,ηταν Αβερκιος οταν εγινε μοναχος .Ετσι τον γνωρισα με αυτο το ονομα ,και μετα εγινε Παισιος .Σε ολα του τα πραγματα που μου ειχε στειλει τοτε απο το Αγιο Ορος [εικονες ,επιστολες με πατρικες συμβουλες ,φουντουκια,κ.λ.π.πραγματα]με αυτο το ονομα τα εστελνε σαν Αβερκιος ,και μετα οταν πηρε το ονομα Παισιος ειχε στην αρχη και τα δυο ονοματα την δεκαετια του 1960 .Αβερκιος- Παισιος ,μεχρι που τα τελευταια χρονια ειχε μονο το ονομα Παισιος ,πραγμα που δεν αναφερουν στο σεναριο της ταινιας .Ολα αυτα τα πραγματα που μου ειχε στειλει τα εχω εδω στο σπιτι μου και ειναι καλα φυλαγμενα κληρονομια στα παιδια μου και τα εγγονια μου .Οσοι φιλοι εχουν ερθει στο σπιτι μου [και ειναι παρα πολλοι ]τα εχουν δει και τα εχουν προσκυνησει .
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ την 08 Δεκ 2021 10:17, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐννέα ἐτῶν, ὁ Ἀρσένιος ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ καταταγῆ στὸ Ἀγγελικὸ Τάγμα τῶν μονα­χῶν. Ποθώντας τὴν ἡσυχαστικὴ ζωή, ἀρχικὰ ἐπισκέφθηκε μερικὰ Κελλιὰ καὶ ἔμεινε λίγους μῆνες στὸ καθένα. Τελικὰ ἀποφάσισε νὰ πάη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν τὸ πιὸ αὐστηρὸ Κοινόβιο. Ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο νὰ πα­ραμείνη γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα στὸ Μοναστήρι, μὲ σκοπὸ νὰ προετοιμασθῆ γιὰ τὴν ἔρημο, καὶ ἐκεῖνος τὸν δέχθηκε. Ὕστερα μά­λιστα ἀπὸ ἕξι μῆνες, βλέποντας τὸν ζῆλο του, τοῦ πρότεινε νὰ γίνη Μεγαλόσχημος. Ὁ Ἀρσένιος ὅμως δὲν ἔνιωθε τὸν ἑαυτό του ἄξιο, γι' αὐτὸ ἔλαβε μόνον τὴν ρασοευχὴ καὶ ὀνομάσθηκε Ἀβέρκιος. ΣΧΟΛΙΟ .Αυτο ειναι μεσα απο τον βιο του Αγιου Παισιου και για του λογου το αληθες που γραφω παρα πανω ονομα που στο σεναριο δεν αναφερουν καθολου ..
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τὰ πάντα μποροῦν νὰ σᾶς τὰ πάρουν. Τὰ πάντα μπορεῖ νὰσᾶς τὰ ζητήσουν καὶ νὰ τὰ πάρουν. Δῶστε τα, μὴν φοβάστε. Μόνο Χριστὸς καὶ ψυχὴ, σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ μὴν τὰδώσετε. Ἀκόμη καὶ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ ἐπάνω σας γιὰ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ μὴν τὰ δώσετε, γιατί μόνο μὲ τὴν θέλησή σας μποροῦν νὰ σᾶς τὰ πάρουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Σημερα φιλοι ειναι οι Α ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Αγιε Γεροντα μου, ολα τα ειχες πει πριν 30 χρονια για αυτα που μας περιμενουν για την πεινα και που θα ,,πουμε το ψωμι ψωμακι,, . :( ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ αδελφια .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Γέροντα στην εποχή μας γίνονται πράγματα που δεν εξηγούνται με τη λογική
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

https://www.youtube.com/watch?v=BufaGQOXqxU ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΛΕΓΕ .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ . ,,ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ .,,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

Κύριε Ιησού υιέ του Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδας, Υπεραγία Θεοτόκε Σκέπε υμάς
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διαχειριστής ιστοσελίδας
Δημοσιεύσεις: 865
Εγγραφή: 30 Αύγ 2021 16:04

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

https://www.sansimera.gr/biographies/251

Άγιος Γεώργιος
Από τους δημοφιλέστερους Αγίους σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ονομάζεται, επίσης, Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος.

© SanSimera.gr
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2306
Εγγραφή: 01 Σεπ 2021 11:25
Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ

Re: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ .
Απάντηση