ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑΣ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους κυνηγούς, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2580 που δημοσιεύθηκε στις 24/09/2012, το επιτρεπτό ημερήσιο όριο κυνηγετικής κάρπωσης στην Πετροπέρδικα, μειώθηκε από τέσσερις (4) σε δύο (2).

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 173849/2461 (1)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 απόφασης «Ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261).

2. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013».

3. Το από 28−8−2012 Ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β), αποφασίζουμε:

1. Διορθώνουμε επί το ορθό τον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» της υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013 ως ακολούθως:

α. Μειώνουμε το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο κάρπωσης / ανά κυνηγό για την Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) από τέσσερα (4) άτομα, σε δύο (2).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφασή μας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved